ข้อมูลข่าวสารสภามหาวิทยาลัย

พ.ร.บ / ข้อบังคับ / ประกาศ

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

งานติดตามประเมินผล

รายงานการประชุมของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

สัมภาษณ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

@ ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม ช่วยเกษตรกรรู้ทันสภาพดิน รับรางวัลรองอันดับที่ 1

True Innovation Awards 2014

@ อบรมออนไลน์ " แนวทางปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา "

@ อบรม “สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ” ผ่าน ZOOM

@ คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

@ แผนปฏิบัติการเพื่อรองรับภัยพิบัติของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยอื่น

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Search